Imunitní systém a detoxikace

11.02.2013 19:07

Slovo „imunita“ pochází z latiny a znamená odolnost a nedotknutelnost. Jedná se o obranný systém, jehož úkolem je zabránit průniku nežádoucích mikroorganismů do našeho těla, odstranit z něj cizorodé látky anebo hlídat nežádoucí přemnožení mikrobů žijících uvnitř. K těmto účelům používá především buňky kolující v imunitním a lymfatickém systému (kmenové buňky, leukocyty, makrofágy, NK-buňky) a také různé látky s potřebnými vlastnostmi (cytokiny, interleukiny, tumor nekrotizující faktor, lymfotoxin, chemotoxiny, interferony); hovoříme potom o buněčné nebo humorální imunitě.

Pro účely detoxikační medicíny nemá smysl rozsáhlé poznatky o imunitě rozebírat. Je však důležité pochopit, jak mohou být imunitní funkce narušovány vlivem toxinů a které orgány se na správném fungování imunity podílejí.

 

"Školská" medicína, přírodní medicína a detoxikace

Současná medicína se soustřeďuje na povzbuzení nebo tlumení imunity medikamenty. Přírodní medicína využívá přírodních stimulačních látek, jako jsou glukany v houbách, Echinacea, lipový květ, vitaminy či minerální látky; tyto látky působí jen po dobu konzumace, mohou pomoci zvládnout kritickou situaci. Detoxikační medicína odstraňuje příčiny zhoršených imunitních procesů.

Odstranění toxinů z imunitních orgánů je důležité nejen proto, abychom neonemocněli, ale také proto, aby náš organismus předčasně nezestárl v důsledku devastace toxiny. Optimálně fungující imunitní systém navíc představuje pro detoxikační medicínu významného pomocníka: preparáty Joalis samy o sobě neodstraňují žádné toxiny, ale stimulují a informují imunitní systém a ten se pak s toxiny vypořádá vlastními silami. Práce s imunitním systémem tedy patří k základům detoxikační medicíny.

 

Které orgány se na imunitě podílejí

Pro obnovení správné funkce imunitního systému je třeba detoxikovat některé související orgány. Je to především kostní dřeň, v níž se vytvářejí buňky krevního a lymfatického systému. Dále je to lymfatický systém, který tvoří podstatnou část celého imunitního systému, má význam i pro lokální imunitu jednotlivých tkání a orgánů. Imunita a její působnost je v určitých případech úzce specifikována, takže můžeme mluvit o imunitě protinádorové, protivirové, protiplísňové, protibakteriální a také o autoimunitní problematice nebo o alergii. Centra pro řízení těchto typů imunity jsou uložena v telencefalu, jehož detoxikace tedy bude pro zlepšení funkce celého imunitního systému zásadním krokem.

Detoxikační medicína je medicína celostní, a proto jakýkoliv detoxikační zásah do lidského organismu představuje svým způsobem zásah ovlivňující imunitní systém. Jako příklad můžeme uvést detoxikaci mozku při stresu, depresi nebo úzkosti; tyto i další emocionální výkyvy imunitní systémem výrazně ovlivňují. Mozek a jeho funkce jsou podle celostní medicíny rozděleny mezi pět mateřských orgánů, významnou úlohu v efektivitě práce imunitního systému tedy hraje také detoxikace plic, ledvin, sleziny, jater a srdce.

 

Co a jak budeme detoxikovat

Primárně je třeba detoxikovat právě zmíněné hlavní orgány preparáty RespiDren, UrinoDren, VelienDren, LiverDren a CorDren (tytéž preparáty také zlepšují funkci bariér – sliznic a kůže).

Ve druhé fázi detoxikujeme centra pro řízení imunity v telencefalu, a to preparátem Cranium. Preparát Imun detoxikuje kostní dřeň, zbavuje ji především mikrobiálních ložisek. Třetí významný preparát je Lymfatex, který detoxikuje oblast střevního lymfatického systému, především důležité nodi lymphatici aggregati (Peyerovy pláty), i další oblasti lymfatického systému, které mohou produkcí toxinů narušovat imunitu jednotlivých souvisejících tkání a orgánů.

Tyto tři preparáty tvoří základní detoxikační „triumvirát“ pro imunitní systém. Nesmíme však zapomínat ani na preparáty, jako je Antimetal pro odstranění toxických kovů, Ionyx pro odstranění radioaktivních látek nebo Antichemik pro odstranění chemických látek.

 

Dále je třeba zabývat se ložisky v jednotlivých tkáních, protože toxiny z mikrobiálního ložiska poškozují lokální imunitu příslušného orgánu. Bude-li např. ložisko pod sliznicí dýchacích cest, je pravděpodobné, že tento orgán bude trpět zhoršenou funkcí nebo častějšími infekcemi. Je třeba zdůraznit i to, že sliznice tvoří (vedle kůže) první nárazovou imunitní bariéru. V dýchacím systému je to především kvalitní mikrobiální film na sliznici a kvalitní sliznice včetně slizničních řasinek zabraňujících průniku nežádoucích látek a mikroorganismů. K narušení kvality této sliznice dojde nejčastěji při toxickém zatížení cigaretovým kouřem, chemií, kovy nebo chronickými záněty vyvolanými mikrobiálními ložisky. Imunita střevního a gynekologického traktu je z velké části dána mikrobiální flórou, která dokáže nežádoucí mikroorganismy zničit. I tato mikroflóra může být narušena, a to nejen mikrobiálními ložisky, ale také léky (především antibiotiky), ozářením, operacemi a jinými zásahy. Kvalitu sliznic narušují i další toxické látky, jako např. gluten. Proto bude důležité jednak odstraňovat tyto toxiny (např. preparáty Metabol či Gli-Glu), jednak zvyšovat kvalitu sliznic. Podle staročínské tradiční medicíny je strážcem sliznic slezina, a proto je detoxikace sleziny preparátem VelienDren zároveň také pozitivním počinem pro imunitní systém.

 

Jak již bylo řečeno, kvalitu imunitního systému mohou poškozovat také emoce, a tak je často potřeba odstranit nejen psychické zátěže pomocí preparátů NoDegen, Emoce, Streson, Hypotal, Supraren a MindDren, ale také vyřešit problematiku depresí nebo úzkostných stavů, a to detoxikací příslušné mozkové struktury a zároveň enterálního nervového systému jako producenta serotoninu.

V zásadě platí, že čím je onemocnění závažnější, tím komplexnější je porucha imunity (např. zhoubný nádor) a tím komplexnější musí detoxikace být.

 

Záchrana pro imunitní systém

Kvalita imunitního systému je v moderní době vážně ohrožena. Stoupá množství alergií jakožto poruch imunitního systému, v důsledku psychických stresů stoupá i množství autoimunitních chorob a především se u mnoha dětí již od narození nerozvíjí potřebná funkčnost imunitního systému.

Velkou zátěž pro imunitní systém může představovat také očkování. Vrozené problémy funkčnosti imunitního systému způsobuje i přetížení toxiny z nitroděložního života a další zátěže, jako jsou mikrobiální toxiny, kovy nebo jiné toxické látky.

Rád bych na tomto místě poukázal na to, že nedostatečnost imunitního systému může být relativní. Současné znečištěné životní prostředí, mnoho chemikálií, s nimiž přicházíme denně do styku, i umělé přísady v potravinách, to vše zatěžuje imunitní systém natolik, že nestačí správně vykonávat všechny své úkoly ani tehdy, je-li zdravý a dobře funkční. Čím více cizorodých látek se v našem okolí nachází, tím více zvyšujeme nedostatečnost imunity. Odstranit tyto látky ze životního prostředí je proto důležité, přestože samy o sobě problém nevytvářejí.

Detoxikační medicína umí s imunitním systémem pracovat velmi efektivním způsobem. Mezi její základní přednosti patří to, že z imunitního systému odstraňuje příčiny nefunkčností, a neprovádí tudíž pouze jeho dočasnou stimulaci. Dokáže si tak poradit nejen se sníženou imunitou, ale i s alergiemi nebo autoimunitní problematikou. Detoxikační medicína tak se svým celostním pojetím představuje unikátní systém v souboji s poruchami imunity.

 

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Imunitní systém a detoxikace. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č. 1.

Kontakt