Jak játra ke slávě přišla

08.03.2013 20:50

Představme si mohutné vysílače, ať už televizních, rádiových, telefonních či internetových signálů, které jsou napájeny zdroji elektrické energie. Září do prostoru a generují elektromagnetické vlny, které křižují náš svět. K čemu by však byly elektromagnetické vlny, kdyby nenesly nějakou informaci? Tyto vysílače mají smysl pouze tehdy, vysílají-li elektromagnetické vlny nesoucí informaci. Ta následně může měnit celý svět. Záleží na tom, co je jejím obsahem. Může věci měnit k lepšímu, anebo také k horšímu.

Orson Welles svého času zinscenoval v americkém televizním vysílání zprávy o přistání mimozemšťanů v New Yorku. Tato zpráva byla zařazena do jinak seriózních zpráv v hlavním vysílacím čase a způsobila obrovský chaos a zmatek. Jindy zase mohou třeba komické pořady navodit pocit krásné, veselé nálady. Stejné je to s naším organismem. Jednotlivé orgány musíme vnímat jako zářiče energie, kterou rozesílají k příslušným částem těla. Ke každému zářiči náleží jistý obvod jeho posluchačů. Různé orgány a tkáně jsou na jednotlivé zářiče napojeny. Známe pět hlavních zářičů a stejně jako u rádiových či televizních vysílačů mají i tyto zářiče smysl pouze tehdy, ponese-li jejich energie informaci. Kdyby šlo o pouhou energii, člověk by se stal robotem.

 

Co je však hlavní informací, kterou můžeme od svých orgánů čekat? Co je zdrojem této energie? Člověk může žít bez funkce mozkové kůry. Stává se tak vegetativním preparátem, který je v bezvědomí, ale funkce jeho organismu pracují. Ledviny vylučují moč, střevo tráví, srdce pohání krev. Z toho je vidět, že mozková kůra není tím hlavním zdrojem energie, ani zdrojem informace pro náš organismus. Zajisté víme, že zdrojem energie je potrava. Zastánci zdravé stravy budou trvat na tom, že čistá potrava bude zdrojem lepší, kvalitnější energie než potrava znečištěná chemickými látkami a jinými příměsmi.

 

Organismus pracuje v tomto směru jako dokonalá čistička a z velmi nekvalitní a špatné potravy vytváří čisté cukry, čisté aminokyseliny, ukládá energetické zásoby do čistých tukových zásobníků. K tomu, aby naši potravu vyčistila, potřebuje velmi mnoho energie. Ale pak se divíme, co všechno lidé snědí a mohou existovat. Víme také, že bez přítomnosti kyslíku by tato energie nevznikala, a proto je zapotřebí vzduch. I pro vzduch platí to, že čím je čistější, tím méně námahy vyvine náš organismus na to, aby dodal buňkám čistý kyslík.

Víme však, že například při depresi se člověk se cítí bez energie, svět se zastaví, myšlení stojí na místě. O sebevrazích se říká, že jsou to lidé, jejichž psychika ztratila vizi budoucnosti. Jakmile člověk nemá představu o své budoucnosti, jakmile ji necítí, nemá smysl, aby žil. Deprese je naprostá degradace všech pozitivních emocí, zůstávají jen ty negativní, strach, úzkost, smutek.

 

Informace, které jednotlivé orgány nesou, jsou podmíněné našimi emocionálními stavy. Jedna klientka, kterou znám již delší dobu, přichází se stále novými a novými představami svých chorob. Rychle stárne a cítí se velmi špatně. Obchází doktory, kteří se vyjadřují o jejím zdravotním stavu velmi neurčitě, ale nikdy ne pozitivně. Nenašli však dosud žádnou konkrétní chorobu, i když různé nepříjemnosti přibývají. Pleť se mastí, vlasy padají, klouby pobolívají, pokožka trpí seboroickým ekzémem.

Typické pro tuto klientku, ale i pro její předky, je strach. Otec matky byl bázlivý a ustrašený, matka se neustále obávala. I tato klientka se stále bojí o své zdraví a zdraví svých dětí. Matka zemřela poměrně předčasně, kolem šedesátky, na zhoubný nádor. Otec zemřel rovněž po šedesátce na cévní onemocnění. Informace, která proudí z orgánů této klientky, je negativní a trvale poškozuje její organismus. Degradace organismu se nedá zastavit, protože její psychika je naprogramovaná tak špatně, že v této době není znám způsob, který by změnil myšlení a prožívání této ženy. Méně dramatické příběhy by se daly vždy vylíčit jako boj o život, boj o zdraví, boj o existenci, boj o štěstí. Zkrátka my lidé se máme stále o co prát.

Existují však také lidé se šťastnou povahou, kteří život takto nevnímají, ale stále se z něho radují, mají velmi pozitivní vztah ke všemu, co se kolem nich děje. Tito lidé pak, i přes objektivní chyby v životě, nemají velké potíže. Znám jednoho člověka, který jí a pije jak Gargantua. Je tlustý a měl by se cítit velmi špatně. Opak je pravdou. Cítí se dobře a život je velmi baví. Sní všechno, co vidí – vepřová kolena, párky, buřty, zkrátka vše, co by podle pravidel zdravé výživy člověk jíst vlastně neměl. Rozhodující je u tohoto člověka jeho psychika.

 

Nejmohutnější energií disponují játra. Každý z pěti orgánů pentagramu má svoji emocionální charakteristiku, přináší specifickou emocionální informaci. U jater se traduje, že jde o agresi. Toto slovo je zavádějící, protože souvisí se vztekem, s počínáním, které je namířeno proti jinému člověku, eventuálně, při autoagresi, proti sobě samému. Když však opustíme toto tradované slovo a všímáme si lidí s jaterní symptomatologií, vidíme, že jsou to lidé, kteří trpí obavami, strachy, nervozitou, že mají trvalé obavy o svou existenci, ať už ve zdravotním, finančním či vztahovém slova smyslu. Tyto obavy jsou pro ně dominantní. Ale nemyslím si, že člověk je jediný tvor, který o svou existenci bojí. Domnívám se, že i řada zvířat je touto emocí vybavena. Alespoň tomu nasvědčují nemoci, kterými tato zvířata trpí.

Abychom pochopili role energie a informace, které souvisí s našimi játry, musíme se odpoutat od běžného schématu, a sice vyjmenovávání orgánů, které s játry souvisí. Neobjasnilo by nám to celou šíři patologie tohoto orgánu. Pro pochopení se musíme naučit hodnotit vliv jater, tedy vliv energie jater na jednotlivé tkáně. Protože lidský organismus se skládá pouze ze čtyř tkání – pojiva, epitelu, nervového systému a svalů, budeme se snažit pochopit, jakou úlohu v jednotlivých tkáních hrají játra.

 

Játra ovlivňují dvě tkáně, které pak ve svém důsledku vytvářejí obrovské množství nemocí. Naprosto dominantně ovlivňují játra pojivové tkáně. K nim patří vazivo, chrupavka a kost. Nejrozšířenější pojivovou tkání je vazivo. Játra tedy hrají zásadní roli v určování kvality našeho vaziva. Kdybychom šli do velkých podrobností, často bychom si všimli, že pod vlivem emocí rodičů se dá nalézt porucha vaziva již u dětí.

Rychlost zhoršování kvality vaziva hraje zásadní úlohu v tom, čemu říkáme stárnutí organismu. Neexistuje žádný orgán, jehož součástí by nebylo vazivo, samozřejmě celý pohybový aparát, ale i cévy. Vazivo tvoří kostru všech ostatních orgánů. Vazivem jsou různé blány v našem těle, jako osrdečník, pobřišnice, poplicnice. Vytváří rovněž kostru plic, je hlavní součástí stavby naší páteře. A z toho vychází vliv jater na naše zdraví. Ten se rovná stavu vaziva v našem organismu.

Výskyt ekzémů v dětském věku vlastně znamená již první postižení vazivové tkáně. Perspektiva člověka s takovýmto narušením vaziva v tomto věku je problematická. Záleží na jeho povaze, na zevních okolnostech, záleží, jak rychle bude docházet k další degeneraci. Samozřejmě i zásadním způsobem záleží na tom, které orgány, respektive vazivo kterých orgánů bude degeneraci podléhat.

Bude-li to vazivo cévního systému a srdce, tento stav bude ohrožovat život. Bude-li to vazivo kůže, půjde o estetickou záležitost, která však s ohrožením života nemá nic společného.

 

Problém však je v tom, že s postupujícím věkem se rozšiřuje poškození vaziva v různých orgánech, takže stáří lze do značné míry ztotožnit s rozsáhlými degeneracemi vazivového systému. Proto během detoxikace budeme tento orgán zbavovat mikrobiálních ložisek, cizorodých toxinů, metabolických toxinů, ale i emocionálních toxinů tak, aby po vysílané energii neproudily tyto špatné informace dál do našeho organismu. Kdybychom tuto činnost dělali preventivně, což bychom měli již u co nejmenších dětí, pak by nemuselo docházet k rozsáhlému poškození vaziva a organismus by se udržel déle v ideální kondici.

Obvykle však narazíme již na člověka, v jehož vazivu jsou rozmístěna mikrobiální ložiska, v matrixu tohoto vaziva se nachází celá řada toxinů životního prostředí a metabolismu. Proto musíme nejen ošetřovat a detoxikovat játra, ale musíme si také hledět vaziva jako systému a vaziva jednotlivých orgánů. Naše detoxikační práce je jednoduchá nebo komplikovaná podle toho, jakou rychlostí se nám tyto vazivové struktury podaří vyčistit. Můžeme však s jistotou říci, že pohybové ústrojí, páteř nebo třeba kloubní potíže jsou pouhými maňásky, jejichž pohyb a hra jsou určovány játry. Cévní systém, jehož poruchy jsou v civilizovaném světě nejčastější příčinou smrti, je rovněž zcela ovládán tímto orgánem.

 

Játra však ovládají i nervový systém, ne však tak dominantně jako vazivo. O vliv na nervový systém se dělí se slezinou. Nervový systém určuje velmi mnoho věcí, určuje, jaká bude naše imunita, jak se budeme chovat, co budeme prožívat, určuje také to, jaké pohybové možnosti máme. Ovlivňuje tolik věcí, že není v lidských silách všechny vyjmenovat. A když si uvědomíme, že jedním ze základních problémů vzniku rakoviny je selhání protirakovinové imunity, že alergie nebo oslabená imunita je výsledkem ložisek v nervovém systému, potom si zároveň také uvědomíme, jaký vliv mají játra na náš život, přesněji jaký vliv má energie jater a informace, kterou tato energie nese, na tkáně, které de facto rozhodují o našem životě – na vazivo a nervový systém.

Proto si budeme vždy na počátku všímat toxické zátěže jater. Salvie nás upozorní na změny v jejich elektromagnetickém poli a my se můžeme soustředit na vyhledání toxinů. Vždy to budou ložiska a mohou to být i další toxiny. Nejtěžším a nejzávažnějším detoxikačním problémem je však zbavit játra nánosu emocí nasbíraných za celý náš život, ba dokonce i za život našich předků. Tato emoce totiž zadržuje toxiny. Pokud se nám ji nedaří odstranit, nedaří se nám ani zlikvidovat toxiny z celého okruhu jater.

 

Proto je preparát LiverDren koncipován tak, aby obsahoval emoci typickou pro játra a umožňoval tak nejen detoxikaci jater, ale i detoxikaci tkání, o kterých mluvím. Bez ovlivnění zdroje této patologické energie nemůžeme uzdravit ani vazivový, ani nervový systém. Proto na začátku každé detoxikační kúry musíme zjistit, zda mají játra homogenní nebo narušené elektromagnetické pole a na základě výsledku podávat preparát LiverDren. Tímto preparátem začíná téměř každá detoxikace a my jsme si právě objasnili proč.

Na preparát LiverDren vážeme další dreny, týkající se různých periferních orgánů, očí, kůže, žaludku, střev, anebo i orgánů mateřských, jako jsou plíce, ledviny atd. Na LiverDren se váží i preparáty čistící nervovou tkáň. Od jater začíná detoxikace, od jater začínají naše zdravotní problémy. LiverDren je základním preparátem, který musíme v každém případě podat.

O játrech bychom mohli mluvit ještě velmi dlouho a objasňovat jejich význam u jednotlivých nemocí. Myslím však, že nejcennější bude, když se o tom přesvědčíte sami. Takto získané zkušenosti mají největší smysl.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Jak játra ke slávě přišla. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2012, č. 1.

Ilustrační obrázky: www.ulekare.cz; shiatsucentrum.blogspot.cz; www.janinareiki.estranky.cz

Kontakt