Joalis Emoce

09.05.2013 11:03

Preparát Emoce je jedním z trojice tzv. psychických detoxikačních prostředků. Co jsou to vlastně emoce? Jedná se o projevy podkorových mozkových struktur, vznikající především v oblasti deincephala a mezencephala. Těmto podkorovým aktivitám, které mají společný charakter a shrnujeme je pod společným názvem emoce, dává mozková kůra určitý obsah, zařazení i smysl. Tento obsah bývá obvykle zkreslený a vyhovuje lidské racionalitě toužící vysvětlit vše natolik, aby věc mohla být pochopena racionálním mozkem, tedy našimi zkušenostmi získanými prací nebo učením.

 

Psychoanalýza, jež se posledních sto let nejintenzivněji zabývá zkoumáním tohoto jevu, se snaží racionalizaci emocionálních dějů obejít různými způsoby, např. technikami volných asociací nebo výkladem snů; jiné psychologické techniky zkoumají např. projevy mimiky či tělesného pohybu, kresbu, výběr barev apod., tedy projevy, které – pokud vznikají spontánně – vypovídají o nevědomém světě našich emocí. Racionalizace a tedy vyprávění emocionálních zážitků podléhá značnému zkreslení a je z tohoto hlediska naprosto bezcenná. Např. výklad minulých životů spíše vypovídá o našich nevědomých touhách, než o jakýchkoli skutečnostech, které se v naší duševní existenci na tomto světě staly.

 

Nevědomé psychické problémy mohou mít důsledky somatické, a mohou se tak projevovat na funkci tělesných orgánů, např. dalších částí nervového systému, jako je autonomní či periferní nervový systém, nebo na funkci kloubů, svalů, kůže, očí, uší apod.

Dále jsou tu projevy psychické, tedy vlastní emocionální projevy, které pociťujeme jako strach, úzkost, depresi, vztek, žárlivost, starosti, nejistotu apod. Preparát Emoce si všímá těchto projevů našeho nevědomého emocionálního světa, a nemá proto přímý význam pro tělesné obtíže. Hraje však zásadní roli v emocionálním prožívání našeho života. Tomuto preparátu porozumíme na příkladu deprese jakožto onemocnění.

 

Depresivní onemocnění má svoji somatickou materiální složku, tedy biochemické změny v diencephalu, změny metabolismu neurotransmiterů, především serotoninu. Tyto poruchy mají přímou souvislost s hmotnými toxiny, jako jsou metabolity glutenu, kovy, především infekční ložiska v diencephalonu. Depresivní onemocnění má však i svoji složku psychologickou – emocionální prožívání těchto změn a jejich souvislost se strukturou naší nevědomé psychiky. Zážitky v průběhu našeho života včetně nitroděložního vývoje, programy přenesené z psychiky matky a možná i psychiky vzdálenějších generací předků, to vše má vliv na utváření struktury našich nevědomých emocí. Jejich uvolňování přináší mnohdy pocitově nepříjemné prožitky, které často narušující naše sociální či rodinné soužití.

Přesně řečeno, naše chování je určeno především emocionálním obsahem, o němž nyní hovořím, teprve potom je racionalizované a je mu dáván nějaký smysluplný význam. A tak si odůvodňujeme, prčo jsme žárliví, proč jsme se zamilovali do tohoto člověka a ne do jiného, nebo proč musíme vylézt na Mount Everest.

 

Preparát Emoce vnímá emocionální nevědomé programy jako postupy přepsané do dvojkové početní soustavy, do níž zapisuje náš mozek konstruovaný stejně jako počítač, který je od těchto nervových struktur odvozeným přístrojem. Emocionální programy jsou detoxikačním preparátem Emoce rozbíjeny a mohou být tedy nahrazeny emocemi novými, které ovlivňují naše rozhodnutí a dávají našim pocitům i rozhodnutím jiný obsah. Například člověk, který je svým nevědomím nucen v životě riskovat až na hranice psychické a fyzické sebedestrukce, může po tomto preparátu získat nový pohled na své chování, může své chování ovlivňovat pod vlivem jiných, pozitivních a životu prospěšných emocí. To pak má samozřejmě nepřímý dopad na jeho partnerské vztahy, práci i zdraví.

Preparát Emoce používáme jako doplňující prakticky u každého člověka, protože u dospělého jedince se jen výjimečně můžeme setkat s tím, že jeho patologický emocionální program není v tomto preparátu zahrnut. U dětí se s emocionálními poruchami potkáváme celkem výjimečně, a proto je jejich prožívání spontánnější a radostnější. Preparát Emoce tedy uvolňuje spontaneitu a navozuje pocit radosti z existence.

 

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Streson, Emoce, Nodegen. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2008, č. 1.

Kontakt