Joalis Streson

01.05.2013 21:37

Streson patří do trojice informačních detoxikačních preparátů, které jsou určeny pro psychickou problematiku. Lidská psychika se projevuje mnoha různými způsoby. Jedním z nich je tzv. somatizace, tedy projevy psychiky, které se však zobrazují jako tělesné obtíže a ve vlastní psychice mají jen malou odezvu.

Somatizací psychiky se začal zabývat světově proslulý psychoanalytik Sigmund Freud, který vykládal projevy hysterie jako důsledek lidské psychiky. Hysterie tehdy byla pokládána za neurologickou, tedy somatickou chorobu a její příznaky byly zařazovány výhradně do tělesné symptomatologie. Freud tehdy poprvé uvedl do souvislosti projevy hysterie a psychické prožitky z oblasti lidské sexuality, žárlivosti a jiných partnerských vztahů. Později se strukturoval celý obor psychosomatika, mající celou řadu různých představitelů a i do dnešní doby stále živý.

 

Emocionální nevědomé zážitky se mohou somatizovat, a tak bývají do souvislosti s psychikou dávány nemoci jako např. astma, bolesti hlavy, střevní obtíže, dráždivý tračník, Crohnova choroba eventuálně revmatismus nebo některé problémy močového ústrojí. Jiné školy uvádějí, že psychické souvislosti má v podstatě každé onemocnění.

Medicína starověké Asie, ale i jiné starověké medicíny, pracovaly s psychikou u veškerých tělesných nemocí, a tak se rozvinulo chrámové lékařství, šamanismus, zaříkávání a odhánění zlých duchů aj., až po buddhistické praktiky spojené s meditací, vyprázdněním psychiky a odvržením sebe sama, čili potlačením lidského narcismu jakožto základní výbavy lidského ega.

 

Preparát Streson tudíž užíváme pro práci s nejrůznějšími tělesnými symptomy. V detoxikační praxi to znamená, že detoxikace tkání a orgánů a to především detoxikace od mikrobiálních ložisek, se nemusí detoxikačními preparáty (dreny) dařit, jestliže je orgán tzv. psychicky blokován neboli slovy psychoanalytika Reicha „vytvořen psychický pancíř,“ který znemožňuje jak samotné uzdravení tohoto orgánu, tak i vstup detoxikačních preparátů a jiných prostředků do dějů v tomto orgánu či tkáni. Jestliže víme, že dreny pracují na základě tzv. klíčů, tedy na základě práce s tkáněmi, které je třeba využít pro vstup do orgánů a tkání zatížených infekčními ložisky, můžeme preparát Streson nazvat superklíčem. To znamená, že Streson uvolňuje cestu do tkáně i tam, kde to ostatní klíče neumožní. Platí to jak pro spontánní detoxikační procesy, tedy ty zajištěné organismem bez našeho přispění, tak pro detoxikační preparáty, především pro dreny.

 

Streson pracuje s jednotlivými nevědomými emocionálními obrazy. Pro pochopení jeho účinku je třeba vědět, že emocionální obrazy nemají svoji dějovou náplň, tedy žádnou historii ani žádný děj, jak jsme zvyklí při vykládání vzniku našich emocí, ale jsou brány jako různě strukturované programy uložené v mozku, v řeči dvojkové početní soustavy, čili v řeči počítačů. Od sebe se vzájemně liší strukturováním tohoto záznamu, a proto jsou jednotlivé emocionální programy tímto preparátem rozrušovány. Organismu nejsou vnucovány žádné nové emocionální obrazy či zážitky – uvolňovány jsou ty staré, působící toxicky na lidský organismus.

Preparát Streson tedy užíváme prakticky u všech chronických zdravotních problémů a chceme-li přesvědčit, jestli určitý toxicky zatížený orgán je pod patologickým vlivem naší psychiky, nalezneme v diagnostickém programu heslo citová deprivace a dáváme je do aktivního pole spolu s jednotlivými orgány. Na reakci přístroje Salvia rozpoznáme, zda konkrétní orgán či tkáň je pod patologickým vlivem našich emocí.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Streson, Emoce, Nodegen. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2008, č. 1.

Kontakt