Joalis Vegeton

25.01.2014 20:33

Detoxikační preparát Vegeton je určený k detoxikaci vegetativního neboli autonomního nervového systému. Vegetativní a autonomní, tato slova jsou synonyma a záleží na zvyklosti každého, které z nich používá častěji. Vegetativní znamená, že se jedná o podobný systém, jaký mají rostliny, tedy jde o systém, který je obecně společný pro rostlinnou i živočišnou říši. Slovo autonomní vyjadřuje neovladatelnost vůlí, neovladatelnost jakýmkoliv chtěním a naopak jakousi nezávislou svébytnost v našem organismu.

 

Vegeton je preparát, který na svá nejlepší léta teprve čeká, přestože úloha vegetativního nervového systému v organismu je dokonale prozkoumaná. Je už dlouho známo, že vegetativní nervový systém se skládá z řady etáží. Začíná někde v mozkové kůře a v dalších částech mozku a pak se z hypotalamu, kde se nacházejí centra pro řízení funkce vegetativního nervového systému, šíří do celého těla. Hypotalamus prostřednictvím hypofýzy ovlivňuje produkci hormonů dřeně nadledvin, které se pak přes krevní oběh dostávají k vegetativním nervům a řídí jejich chod. Tato cesta však není jediná. Další stupeň řízení probíhá přes kmen sympatiku (truncus sympathicus), což jsou nervové provazce, které v organismu probíhají podél páteře na levé i pravé straně. Anatomie vegetativního nervového systému i jeho fyziologická funkce jsou dobře popsány, a tak to vypadá, že tomuto nervovému systému dobře rozumíme. Opak je však pravdou a neustále se setkáváme s výzkumy, které se snaží objasnit úlohu vegetativního nervového systému v mnoha nemocech a v mnoha poruchách zdravotního stavu. V poznání skutečné a detailní funkce tohoto nervového systému je tedy ještě mnoho neznámého.

 

Tento systém se dělí na dvě protikladné části – sympatikus a parasympatikus; tajemné je, že popis pojmů jin a jang, které tradiční čínská medicína používá již několik tisíc let, velmi nápadně připomíná funkce sympatiku a parasympatiku. Akupunkturisté se sice zjednodušení pojmů jin a jang na pojmy sympatikus a parasympatikus brání, ale mnohé funkce, které čínští lékaři v dávnověku popisovali, nepochybně s vegetativním systémem souvisejí. Také jóga si všímala funkcí vegetativního systému, ačkoliv jej indičtí lékaři nemohli podrobně znát. Dráhy šušuma a pingala (dráha měsíční a sluneční), jimž se při jógových a dechových cvičeních jóga věnuje, můžeme ztotožnit s truncus sympathicus. Čakry a jejich popisovaná funkce do značné míry připomínají funkci vegetativních pletení, které jsou regionálně rozmístěné v celém našem těle.Zkrátka tímto systémem se medicína musela zabývat již v hlubokém dávnověku a i dnes můžeme očekávat, že poznání funkcí vegetativního nervového systému může přinést velké objevy.

 

Preparát Vegeton je zaměřen výhradně na pleteně vegetativního nervového systému, na vegetativní plexy. Jestliže bychom chtěli popsat detoxikaci celého vegetativního nervového systému, museli bychom přidat preparát Supraren, přinejmenším také Hypotal a nejlépe ještě Cranium. Samotné vegetativní plexy však hrají velmi důležitou úlohu, protože jsou přímými nositeli emocionálních stresů. Víme dobře z vlastního života, že v určitých situacích se naše srdce rozbuší, žaludek sevře, peristaltika střev rozběhne, sevření močového svěrače se uvolní, stejně tak si může počínat i rektální svěrač, zježí se chlupy, naskáče husí kůže, objeví se třes celého těla, rozšíří se zornice, zrychlí dech, zkrátka je mnoho projevů, se kterými se každý člověk setkává mnohokrát v životě, aniž by si uvědomoval, že jde o projevy podráždění vegetativních plexů. Při opakované emocionální zátěži zůstává emocionální stres v těchto plexech fixovaný a může vést k trvalé poruše funkce tohoto plexu, aniž by porucha zasahovala do dřeně nadledvin nebo do hypotalamu. Je potřeba si uvědomit, že i nadledvinky jsou řízeny vegetativním plexem (plexus suprarenalis); neexistuje žádná funkce našeho těla, která by s vegetativním plexem neměla co dočinění. Trvale fixovaná emocionální zátěž pak způsobuje, že funkce dotyčného plexu je porušena. Může se pak podílet na srdečních arytmiích či poruchách srdečního rytmu, na střevních potížích, na pálení žáhy a jiných žaludečních obtížích, dokonce i na poruše výroby cholesterolu v játrech, funkci slinivky břišní či sexuálních funkcích; zkrátka emocionální postižení, které se fixuje na příslušných pleteních, bude zdrojem trvalé poruchy funkce orgánů, které jsou těmito pleteněmi řízeny.

 

Další problém spočívá v tom, že celý systém pletení vegetativního nervového systému nepodléhá jednomu orgánu. Naopak všechny pleteně jsou rozděleny mezi pět známých mateřských orgánů pentagramu, takže játra budou ovládat své pleteně, např. plexus coeliacus nebo plexus hepaticus, plíce budou ovládat plexus pulmonalis atd. Proto nemůžeme preparát Vegeton dávat na počátku detoxikace a očekávat, že tím vyřešíme problematiku, která s tímto nervovým systémem souvisí. Naopak musíme začít základními preparáty, tedy dreny týkajícími se pěti základních orgánů a také dalšími preparáty týkajícími se např. střev (ColiDren) nebo cévního systému (VasoDren) apod. Teprve po detoxikaci základních orgánů a odstranění emocionálního poškození z těchto základních orgánů můžeme pomyslet na to, že odstraníme emocionální zátěže i z příslušných pletení. Tehdy přichází čas preparátu Vegeton. Obvykle jej používáme k tzv. druhé kúře, druhé vlně detoxikačních preparátů, někdy i později. Výsledkem můžeme být překvapeni, a to i tam, kde bychom to nečekali. Např. bolesti kloubů nebudeme dávat do souvislosti s tímto systémem, a přesto po odstranění emocionální zátěže z plexus renalis můžou bolesti ustoupit. Také plexus suprarenalis může nepříznivě ovlivňovat krevní tlak a po jeho detoxikaci se problémy s kolísáním krevního tlaku mohou vyřešit.

 

Mohli bychom jmenovat celou řadu velmi překvapivých výsledků, které odůvodňují to, že preparát Vegeton patří do té nejužší skupiny VIP preparátů, nejčastěji používaných s velkým očekáváním. Stejně jako celá medicínská věda hledá zkušenosti a důkazy o působení vegetativního nervového systému na lidský organismus, i detoxikační medicína sbírá zkušenosti s tímto preparátem a s detoxikací tohoto poněkud tajemného systému, který jako by stál někde stranou od nervové soustavy, ale byl skutečně autonomní. Autonomní v tom smyslu, že je sice nenápadný, ale my si nemůžeme dovolit nepožádat jej o pomoc. Nikdy však na něj nezapomínejte.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Vegeton. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2010, č. 2.

Kontakt