Preparáty Joalis a imunitní systém

19.01.2015 01:48

V současné době se vytrácí možnost použít koncept kuchařky na využívání preparátů pro jednotlivé zdravotní problémy. Při detoxikaci u jakéhokoliv zdravotního problému musíme znát strategický postup aplikace jednotlivých preparátů, který bude univerzální a platný pro všechny části lidského těla.

 

Důležité je zapamatovat si, že kterýkoliv toxin v orgánu či tkáni může způsobit zdravotní problém toho druhu, za něhož zmíněná tkáň odpovídá. Zkráceně řečeno rozhodující je, kam se toxin dostane, a není podstatné, o jaký toxin se jedná. Z toho vyplývá, že při různých zdravotních problémech musíme prakticky vždy provést co nejkomplexnější detoxikaci tak, abychom vyloučili, že v postižené tkáni nějaký toxin zůstane. Konkrétně u imunity musíme být schopni sledovat toxické zatížení příslušných struktur mozku. V oboru detoxikace dochází k poměrně rychlému vývoji. Velmi zásadní novinkou je použití preparátu Nodegen, který odstraňuje takzvanou opouzdřenou emoci. Tento pojem je do značné míry nejasný, a proto ho někteří autoři nahrazují jiným pojmem (většinou se hovoří o psychocystě, anebo také o destruktivním buněčném programu). V zásadě však jde o emocionální problém, který nepociťujeme, neuvědomujeme si ho, je opouzdřený a silně ovlivňuje chování a funkce organismu. Jak se ukázalo, odstranění této opouzdřené emoce umožňuje daleko lepší přístup toxinů, čímž může být podmíněna dokonce účinnost některých preparátů. Proto preparát Nodegen na základě současných poznatků podáváme už na začátku detoxikace. Setkal jsem se s tím, že jinak velmi dobře účinkující preparáty na odstranění mikrobiálních ložisek nemusí plnit svou funkci právě do té chvíle, než odstraníme zmíněnou opouzdřenou emoci. Proto Nodegen užíváme i před takovými matadory detoxikace, jako jsou LiverDren, UrinoDren, VelienDren, RespiDren či CorDren, o nichž jsme si dříve mysleli, že jsou to velmi dokonalé preparáty, které mohou stát i samostatně. Samozřejmě že mohou v určitých případech účinkovat i bez preparátu Nodegen, ale chceme-li mít jistotu, použijeme zmíněnou kombinaci.

 

Naprosto nezbytné je však použití preparátu Nodegen u chronických infekcí. V detoxikaci jde do určité míry o nový pojem, který si zaslouží vysvětlení. Už dobře víme, že významnou úlohu u toxinů hrají mikroorganismy. Doposud byla hlavním toxinem mikrobiologického původu mikrobiální ložiska, tedy opouzdřená ložiska mikroorganismů nebo jejich fragmentů, která poškozují organismus vylučováním toxinů, anebo elektromagnetickým vlněním narušujícím informační pole organismu. Mikroorganismy mimo ložiska jsme neuměli příliš zpracovat, respektive preparáty, vytvořené za tímto účelem, nefungovaly. A tak jsem nabyl dojmu, že imunitní systém si s těmito mikroorganismy musí poradit sám. V průběhu času se však ukázalo, že některé infekce mimo mikrobiálních ložisek jsou chronické právě proto, jelikož imunitní systém se jim nedokáže bránit. Typickým představitelem je třeba borrelie, která se nachází v pojivovém systému a není „ložiskovaná“, tudíž ji není možné řešit preparáty určenými k odstranění mikrobiálních ložisek. Zlom přišel v okamžiku, kdy se podařilo zkonstruovat informaci umístěnou právě v preparátu Nodegen, která je velmi důležitá k odstranění chronických infekcí. Tudíž preparát Nodegen kombinujeme i s takovými preparáty, jako jsou Antivex, Spirobor, Nobacter, Herpeson a s dalšími mikrobiálními preparáty, které jsme již na počátku detoxikace nechávali registrovat. Dnes se ukazuje, že propojené chronické infekce, tedy infekce mimo mikrobiální ložiska, jsou přítomny v organismu velmi často, a tudíž je můžeme zařadit mezi důležité toxiny, s nimiž dokážeme pracovat právě díky zmíněné kombinaci Nodegenu a mikrobiálního preparátu.

 

Máme ještě řadu dalších, ač méně významných poznatků. Ale kdo ví, třeba čas ukáže, že se jedná o velmi zásadní skutečnosti... Budeme-li aplikovat náš současný pohled na detoxikaci u imunitních poruch, budeme vědět, že máme podávat preparát Nodegen, který doplníme preparátem LiverDren. Játra totiž ovlivňují všechny mozkové struktury řídící kteroukoliv imunitní funkci. Vyhledání chronické infekce je velmi komplikovaný akt, přístupný lidem, kteří dobře ovládají diagnostiku pomocí EAV přístroje. Jestliže si dáme do testovací misky nebo do programu heslo mozek, můžeme vyhledat v celé škále mikrobiologie ty mikroorganismy, které se v mozku nachází. Překvapivě často jsou to různé viry, méně často bakterie (především borrelie). V této pasáži mi dovolte přihřát polívčičku. Po pečlivém testování mikroorganismů v lidském organismu zůstávají paraziti hluboko na posledním místě! V imunitních strukturách, v nichž se nachází různé typy virů, bych rád uvedl, že nejčastěji to budou viry obsažené v preparátu Antivex nebo herpetické viry. Ty jsou statisticky nejčastěji přítomné ve strukturách ovlivňujících imunitu.

 

Další detoxikace a využití preparátů bude univerzální; můžeme využít účinnosti preparátu MindDren (anorganické toxiny) nebo preparátů EviDren a PEESDren, které odstraňují nejen organické látky, ale pracují i s energií čchi – ale o tom až někdy jindy, protože jde o novou, rozsáhlou kapitolu.

Další novinkou, kterou můžeme uplatnit i při práci s imunitou, je preparát Digest. V tomto roce jsem sledoval četnost deficitu vitaminů, minerálů a stopových prvků a ukázalo se, že lidé, kteří berou potravinové doplňky s těmito látkami, paradoxně často trpí jejich nedostatkem. Mé průzkumy ukázaly, že přenos těchto látek do organismu ze zažívacího traktu je aktivní zase jen přenosem. Lidský organismus totiž vyhledává ve střevním obsahu jen takové látky, které potřebuje. Tento přenosový mechanismus však bývá narušený. Po mnoha letech se zdá být dílo dokončené a v preparátu Digest, který pracuje s trávicími enzymy, se nachází informace odstraňující tuto závadu. Všechny zmíněné látky jsou velmi důležité pro činnost imunitního systému, a proto preparát Digest používám velmi často.

 

Rovněž tak další preparáty s působením na emoce (Streson a Emoce) mohou být u imunitního systému podstatné. Zvláště tam, kde je jeho zhoršená činnost závislá na psychických toxinech. V neposlední řadě pracujeme i s ostatními mateřskými orgány, jak je známe z čínského pentagramu; tedy s plicním okruhem, slezinovým okruhem, močovým okruhem i se srdečním okruhem. Musíme pracovat se všemi částmi pentagramu, protože přesun energie z jednoho orgánu na druhý je pro lidský organismus nesmírně důležitý. K dobré funkci jednoho okruhu může dojít jen tehdy, když i ostatní okruhy budou v harmonii.

Pro naši detoxikaci nejsou důležité teoretické diskuze, ale praktický výsledek – a tím je zdravý člověk, který mimo jiné netrpí infekčními nemocemi. Znovu opakuji, že pro výsledek je velice důležitá možnost kontroly. V tom se vždy budou lišit terapeuti, kteří ovládají vysokou školu detoxikace, od terapeutů, kteří detoxikační preparáty Joalis pouze používají, ale neorientují se v nich. A takových je bohužel ještě velmi mnoho. Imunitní systém není obtížné detoxikovat. Patří to mezi základní detoxikační znalosti. Důležitá je komplexnost celého přístupu bez důrazu na jednotlivosti, ale právě s důrazem na systematičnost. Proto musíme své klienty informovat o tom, že detoxikace obvykle představuje využití pěti až deseti preparátů tak, aby zachytily všechny formy toxinů. Jedině pak si můžeme být jisti výsledkem.

 

Jonáš, Josef. Preparáty Joalis a imunitní systém. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2014, č. 5.

Kontakt

Mgr. Ivana Pivoňková Poradce pro detoxikaci organismu Letovice
777 906 344 pivonkovaivana@seznam.cz