Příprava na rodičovství z pohledu detoxikace

11.05.2014 18:47

Otázka přípravy ženy a muže na zplození dítěte je velmi zajímavá. Samozřejmě že také komplikovaná a především nesmírně opomíjená. Zdravotnictví se touto otázkou naprosto nezabývá. Snaží se pouze a především o to, aby každý, kdo chce mít dítě, svého cíle dosáhl. Asistovaná reprodukce v různých formách je běžná natolik, že se jí již nikdo netají a nepovažuje to za žádný handicap.

A přece žena velmi často nemůže otěhotnět proto, že to její organismus nedovoluje, a to hned z několika důvodů. Například když muž vyrábí spermie zatížené různými toxiny, které porušují jejich genetickou informaci, anebo vývoj spermie vůbec, či u ženy způsobují poruchy v různých fázích uhnízdění vajíčka nebo jeho nitroděložní vývoj až do zdravého organismu. Opakované potraty jsou důkazem toho, že něco není v pořádku. Neschopnost otěhotnět fyziologickým způsobem rovněž jasně dokladuje, že je zde určitý problém, který však může být překonán díky asistované reprodukci. To medicína zvládá. Nedokáže však odvrátit nebezpečí poškození vyvíjejícího se plodu. Pokud je poškození velké a dojde k některé z rozpoznatelných genetických poruch, nebo je vývoj plodu z nějakého důvodu deformován, může se těhotenství přerušit. Běžné jsou časté kontroly pomocí ultrazvuku, v určitých případech i genetické testy, a sice po odebrání plodové vody. Bohužel, lidé jsou málokdy informováni o tom, že se tímto způsobem zachytí jen malé procento dědičných vad. Naprostá většina těchto geneticky podmíněných problémů je zatím nezachytitelná. Proto se nadále rodí děti s různými genetickými problémy, s poruchami nitroděložního vývoje většího či menšího rázu. Ještě větším úskalím jsou však malé odchylky od normy, které později vedou k poruchám imunity, ke vzniku dětských nádorů, duševních chorob, poruch chování a dalším mnoha problémům, s nimiž se lidstvo čím dál více potýká. Jako by genetický fond vysychal a stále větší a větší procento dětí má zdravotní potíže, a to jak psychické, tak fyzické.

 

Ze zkušenosti mohu říci, že jde o vliv toxinů. Dítě se vyvíjí v určitém prostředí, které mu zajišťuje děloha matky, a jeho tělem proudí krev matky, která samozřejmě nese různé informace i fyzické toxiny. Na dítě má nesmírný vliv také psychická kondice rodičů. Není tajemstvím, že na dítěti se podepisuje i to, je-li chtěné, nebo nechtěné, zažívá-li matka v průběhu těhotenství stresy, má-li strach z budoucnosti, z existence dítěte, ze své role matky. Dokonce i psychický stav otce má na kondici dítěte vliv. Nezapomínejme, že padesát procent genů pochází od otce a padesát procent od matky. Bylo by troufalé myslet si, že víme, jaké přesné informace jsou pomocí genu přenášeny. Gen je velmi křehká záležitost, která může být snadno narušena, což se také v průběhu života děje. Jen připomínám, že každý zhoubný nádor je v podstatě primárně porucha genu. Vůbec se nemusí jednat o vrozenou poruchu, ale i genovou poruchu získanou. Jednoduše řečeno pokládáme za velký zázrak, jestliže se dnes dítě narodí fyzicky zcela v pořádku. V průběhu dalších let se člověk dozvídá, zda je dítě v pořádku i po psychické stránce. Není-li tomu tak, příčiny se zpětně hledají jen velmi těžko. Všichni totiž rádi zapomínáme na problémy kolem otěhotnění, těhotenství, na to, zda porod probíhal netraumatizujícím způsobem, a už vůbec zapomínáme na to, jakým způsobem jsme se chovali k dítěti v prvních letech jeho vývoje. To vše jsou indicie, které mohou vysvětlit původ různých problémů. Rozklíčovat zpětně příčinu poruchy je však velice těžké.

 

Detoxikace dělohy – pilíř první

Za velmi důležité považuji prostředí matčiny dělohy. Není pochyb o tom, že v různých tkáních dělohy se mohou nacházet toxiny, především pak mikrobiální ložiska, která vylučují toxické látky jak fyzického, tak informačního charakteru. Zvláště ložiska tvořená neurotoxickými mikroorganismy (ať viry, nebo bakteriemi) jsou pro plod velmi nebezpečná. Vliv toxinů na vývoj nervového systému je záležitost nezpochybnitelná. Jak už jsem říkal, může dojít k závažné poruše (dítě může trpět zjevnou mozkovou dysfunkcí), anebo k jemným poruchám, o kterých se dozvídají rodiče až v průběhu let. Samozřejmě že svou roli sehrávají i jiné druhy toxinů, které se mohou v děloze nacházet, ale za opravdu primární považujeme mikrobiální ložiska, zvláště borreliová ložiska, toxoplazmová ložiska, ložiska neurotoxických virů. Bez závažnosti nezůstávají ani jiné mikroorganismy jako třeba chlamydie, různé typy zooinfekcí, tuberkulózy a další. Požádá-li nás žena o přípravu svého organismu na těhotenství, naším prvním úkolem je podívat se na stav dělohy a nakonec i na stav porodních cest, tedy situaci ve vagině. Celý urogenitální systém je ovládán energií ledvin. Preparát UrinoDren je již dnes natolik dokonalý, že s 99 % pravděpodobností zajistí vyčištění urogenitálního systému od mikrobiálních ložisek.

 

Detoxikace krve – pilíř druhý

Postupně se však dostaneme k věcem významně složitějším. Protože plodem proudí krev matky, která roznáší přítomné toxiny i do těla plodu, je velmi důležité zjistit toxickou zátěž krve, což je záležitost, které se příliš lidí nevěnuje. V našem EAM systému v „Obecných příčinách nemoci“ najdeme heslo „Krev“. Nejsme tudíž nuceni krev odebírat a diagnostikovat ji na našich přístrojích – můžeme ji diagnostikovat virtuálním způsobem. Je to pohodlné a velmi přesné. Zaměříme se na přítomnost mikroorganismů, ale i mikrobiálních toxinů a cizorodých látek anorganického i organického původu, tedy kovů, chemických látek, mykotoxinů či imunokomplexů. Z krve můžeme zjistit také nezpracované metabolity, především metabolity kaseinu (kasomorfin) nebo metabolity glutenu. Krev budoucí matky má být naprosto čistá a neměly by se v ní nacházet žádné toxické působky. Není-li tomu tak, vyvstává před námi komplikace. Musíme totiž hledat zdroj těchto toxinů a ten může být kdekoliv. Víme, že do krve vtéká jak lymfa, tak mozkomíšní mok, ty tam mohou přinášet toxické látky z příslušných tkání. Situace je ještě komplikovanější, protože krev i lymfa se mohou stát nositelem toxinu – nezapomínejme, že výměna těchto tělesných tekutin, které obsahují velké množství krevních a lymfatických elementů, neprobíhá najednou, jako když se vylije kbelík vody. Tyto tekutiny se mění pozvolna, takže problematické informace si mohou krevní a lymfatické elementy předávat mezi sebou a mohou se tak neustále infikovat. Myslím, že je to zřejmé. Například HIV virus žije v buňkách imunitního systému a neustále napadá další buňky. Tento virus tedy napadá další buňky. Tento virus tedy nezaniká spolu se zaniklými lymfocyty, protože vždy stačí napadnout i ty čerstvě vzniklé. Přenos toxinů krevní cestou je stejně zásadní jako přímý přenos toxinů z prostředí dělohy.

 

Bezproblémové hormony, bezproblémový porod

Tím však péče o tělo budoucí matky nekončí. Musíme uvažovat nad tím, že jednoho dne dojde k porodu. Porod je proces, na kterém se podílí řada neznámých vlivů, ale i řada známých hormonů. Nikdo neví, čím je porod spouštěn, jakým způsobem je plod schopen jej vyvolat, ale víme, že k zajištění vhodného průběhu porodu je důležitá souhra hypothalamicko–hypofyzární osy. Proto je velmi vhodné postarat se o bezproblémovou funkci těchto řídících orgánů pro hormonální systém. Dítě ke svému vývoji potřebuje dobrou kvalitu těchto hormonů a jejich ideální souhru. Ta je však zapotřebí i v jiných záležitostech. Například je nutná k úspěšnému porodu a v neposlední řadě i k úspěšnému kojení, tedy ke tvorbě mléka a schopnosti prsu mléko vylučovat. Jistě není nahodilé, že všude stoupá počet porodů provedených císařským řezem. Česká republika patří k zemím, které mají jedno z nejvyšších procent těchto porodů. Takový násilný, nefyziologický porod má nesporný vliv na ženu, ale i na určité kvality budoucího dítěte – především v oblasti jemné psychiky. Proto je velmi žádoucí, aby porod proběhl fyziologickým způsobem. Z těchto důvodů bychom se měli důkladně věnovat toxickému zatížení již zmíněné hypothalamicko-hypofyzární osy. Nalézáme zde toxiny z oblasti mikrobiální, z oblasti toxických kovů a různých metabolitů. Toxiny narušují funkčnost těchto orgánů, které můžeme připodobnit k počítači řídícímu určitý program: chyby v řízení tohoto programu se projeví v různých částech hormonálního systému.

 

Nezapomínejme na střeva

Chceme-li zajistit tu nejlepší kvalitu vývoje dítěte, musíme pomýšlet i na další orgány, které v tomto složitém procesu sehrávají svou úlohu. Jedním z nich je tenké střevo. Zde dochází ke vstřebávání minerálních látek, vitaminů, ale i různých živin, především bílkovin. Mějme na paměti, že organismus matky zajišťuje výživu pro dítě, a to i na úkor svého vlastního organismu. Dojde-li k poruše vstřebávání těchto důležitých látek, dochází i k poruchám vývoje plodu. Velké procento žen špatně reaguje na pšeničný gluten, což má za následek zánětlivé změny v tenkém střevě s následnou poruchou vstřebávání. Zaměříme-li se na tuto skutečnost pomocí EAM systému, jsme opět schopni přesně zjistit, které části spektra se tato porucha týká. Pro optimální vývoj plodu je nutný dostatek minerálních látek, vitaminů a samozřejmě i kvalitních bílkovin. Představuje základy, položené již v nitroděložním vývoji, které se postupně stávají základem pro celý život. Zahrádkáři a pěstitelé květin dobře vědí, že pokud klíčení probíhá podivně a rostlinka po vyklíčení není kvalitní, už se pak její vzrůst nedožene žádným hnojením, ani žádnou speciální péčí. Stejně tak to platí i u člověka.

Můžeme se setkat i s dalšími problémy, které ovlivňují těhotenství. Tlusté střevo při dysbióze (narušení mikrobiální flóry ve střevě) představuje mohutný zdroj toxinů pro celý organismus, natož pak pro plod ve vývoji. Rovněž poškozuje kvalitu mateřského mléka, a tím se do organismu dítěte dostávají různé druhy toxinů. Setkáváme se s tím velice často a opět upozorním, že EAM systém nám poskytuje heslo „Mateřské mléko“, díky němuž můžeme virtuálně zkoumat mateřské mléko u diagnostikované matky a zjistit, zda se v něm nenachází toxické látky, především plísně. Kvalitní metabolismus cukru je velmi důležitou záležitostí pro vývoj plodu, protože jeho zvýšená hladina, proudící krví přes plod, jej může poškozovat. Rodí se pak zbytečně velké děti nasáklé vodou a mohou nastat i problémy při vlastním porodu. Jak už jsem říkal, nesmírně záleží na tom, jak kvalitní je začátek lidského života, protože veškeré poruchy se pak jenom horko těžko zlepšují, zmenšují, kompenzují a jen výjimečně zcela vymažou, vygumují nebo opraví. Proto u budoucích matek zkoumáme kvalitu metabolismu, a při zjištění závad se snažíme pomocí preparátů Joalis poruchu opravit. Především bychom však měli upozornit ženu na to, jakých potravin se má vyvarovat. To ženy v těhotenství nesnášejí dobře, protože mnohé z nich se přestávají při výběru potravin ovládat. Neuvědomují si, že vše, co snědí, se vstřebává do jejich krve a z krve pak i do plodu, který z těchto látek staví své fyzické tělo – a to potřebuje látky co nejkvalitnější.

 

Význam psychiky v těhotenství

Z fyzických problémů, které mohou ovlivňovat kvalitu vývoje plodu, jsem vybral jen to nejdůležitější. Nyní se musím zmínit také o psychických podmínkách úspěšného vývoje plodu. Ne nadarmo si lidé po staletí uvědomovali, že chce-li matka porodit zdravé dítě, musí být příjemně naladěná, nestresovaná, radostná. To nejsou hloupé tlachy, to je skutečně velice závažná a zásadní věc. Když si představíme, kolik žen rodí nechtěné děti a co tyto ženy potkává v průběhu těhotenství, můžeme se právem děsit toho, kolik psychicky zatížených lidí žije na tomto světě. Z vlastní zkušenosti mohu jmenovat celou řadu problémů, které takováto situace vyvolává. Nedávno mě navštívili rodiče s dítětem, které se narodilo s narušenými ledvinami. Rodičům bylo prorokováno, že do pěti let bude muset dítě podstoupit transplantaci. Rodiče se ptali, jak je to možné, proč k tomu došlo, když oni sami takové problémy nemají. Po krátkém rozhovoru vyšlo najevo, že dítě bylo nechtěné. Rodiče již jednoho potomka měli, bydleli v jedné místnosti u rodičů, navíc bez vyhlídky na vlastní byt. Napjatá bytová i ekonomická situace vedla k četným hádkám. Do toho všeho žena zjistila, že je těhotná. Tento fakt nesla velmi špatně. Teprve po porodu dítěte a zjištěné vadě se zalekla a rodina se snad semkla. Samozřejmě že postupně se vyřešila i bytová otázka – problém s ledvinami však zůstal. Nyní se všichni snažíme o to, abychom nepříznivý osud dítěte zvrátili. Žena jasně vycítila, v čem byl problém, proto ji stačilo pouze povzbudit v přemýšlení o tom, jak se celá situace mohla stát. V podstatě to ve svém podvědomí velmi dobře věděla.

 

K psychickým problémům nemusí vést pouze objektivní situace, spojená třeba s výběrem partnera, ekonomická či bytová situace. Už samotné zatížení mozku různými toxiny, především pak zatížení emocionálních center, vede k poruchám emocionality, depresím, úzkostem, strachům, k agresivitě, zkrátka k patologickým emocionálním jevům. Bylo pro mě překvapivé, když jsem před lety začal u žen zkoumat strach. Můžete si opět rozkliknout kategorii „Emoce“ v našem EAM systému a pod heslem „Strach“ si najít konkrétní problém, jako je strach z role matky nebo strach z otěhotnění. Bylo pro mě šokující sledovat, kolik žen trpí tímto strachem. Ten se někdy může promítnout až do schopnosti otěhotnět, vždy se však promítá do psychického stavu ženy, když už k otěhotnění dojde. A tato zátěž přechází i do plodu. V dalších letech se proto rodiče setkávají s dětmi zbytečně úzkostnými, trpícími různými strachy, neurózami, depresemi. I proto je na místě, abychom se emocionální problematice budoucí matky náležitě věnovali.

Vzhledem k rozsahu článku se nemohu více rozepisovat, i když téma by vydalo na celou knížku. Jen kdyby byl čas ji napsat. Možná že by nebyla ani velká ochota ji číst, protože ve společnosti stále vládne jakýsi středověký názor, že příroda si pomůže. Ovšem výsledky, které pak vidíme a které společnost vnímá, tomu vůbec neodpovídají. Výskyt psychických i fyzických poruch u malých dětí strmě stoupá.

 

Mužská detoxikace před početím

V rámci rovnoprávnosti nemůžeme z detoxikačního procesu vynechat ani muže, i když tam je situace podstatně jednodušší. Spermie vzniká ve varlatech (testes), a sice ze zárodečného epitelu. Skladuje se v kanálcích a při ejakulaci se míchá s jinými tekutinami, které jsou vylučovány jak prostatou, tak dalšími žlázkami. V tomto rozmnožovacím ústrojí mohou být různé toxiny – a také tam velmi často jsou.  Známé jsou závěry dlouhodobé studie v počtu spermií pražských mužů. Za posledních 40 let klesl počet spermií na polovinu. To je sice stále dostatečný počet k tomu, aby se muži mohli rozmnožovat, ovšem horší situace nastává, když se zamyslíme nad tím, proč tomu tak je. Důvod může být jen jediný – epitel, produkující spermie, je toxicky zatížený. Epitel obecně spadá do okruhu sleziny a slezina je orgán citlivý na starosti, stres a zodpovědnost – detoxikace tohoto okruhu je tedy na místě. Dále můžeme toxické zatížení epitelu, produkujícího spermie, přičíst na vrub zhoršujícímu se životnímu prostředí, což ovšem v pražském případě není tak zlé, protože životní prostředí i kvalita stravy před desítkami let nebyly o nic lepší, než jsou nyní. Přesto se ve tkáních varlat vyskytují těžké kovy, chemikálie, mikrobiální ložiska i jiné toxiny. Z toho důvodu by muži, kteří chtějí své spermie poskytnout za účelem rozmnožování, měli projít detoxikací těchto orgánů. Důležitou úlohu sehrává UrinoDren k odstranění mikrobiálních ložisek, ale také MindDren, EviDren, PEESDren a Metabex – to je základní řada pro každého takového muže. Nejde jen o to, aby jeho spermie byly použitelné pro oplodnění vajíčka, ale také o to, aby dokázaly přenést co nejkvalitnější genetický materiál.

 

Že nejde jen o plané řeči, to je, myslím, každému jasné. Stále se zvyšuje počet párů, které nemohou počít dítě fyziologickým způsobem (dnes se uvádí hodnota mezi deseti až dvaceti procenty lidské populace, a toto číslo je progresivní, tedy stále stoupá). Dalším důkazem toho, že se nejedná o žádné spekulace, ani výmysl, je zdravotní stav narozených dětí. Medicína je sice schopna udržet při životě dítě, které nepřišlo na svět ideálním způsobem, ale na druhou stranu se zvyšuje množství nedonošených dětí a množství matek, u nichž musí být těhotenství ukončeno operačně. K dispozici jsou i statistiky, které hovoří o tom, že kvalita imunitního systému klesá, v dětství se stále častěji objevují závažné kožní choroby, dýchací problémy, různé druhy vrozených vad, ale stále častěji také leukémie a poruchy, které jsou dnes již považovány za normu; poruchy tvorby řeči, různé dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie, poruchy chování, ...

 

Je nepochybné, že kvalita, která stojí na počátku života, bude určovat kvalitu další existence. Ve společnosti v tomto ohledu i přes veškeré řeči o pokrocích medicíny vládne středověk. Nikdo se nevěnuje kvalitě stravy. Nikdo neupozorňuje na důležitost psychických faktorů. A už vůbec se nikdo nezmiňuje o účinku toxinů, které se nemusí projevit jen kolem těhotenství a porodu, ale mohou se projevit později ve zhoršené kvalitě zdraví obou rodičů. I to je důležitý faktor. Čeká nás tedy v této oblasti ještě mnoho práce. Nemáme bohužel možnost oslovit masy a upozornit je na důležitost této věci. Musíme proto mravenčí prací postupně zvyšovat povědomí lidí o tomto faktu a musíme se zasadit o to, aby se lidé zamýšleli. Nebojím se říct, že dnes již máme mnoho potřebných znalostí k tomu, abychom mohli o této záležitosti zasvěceně mluvit a poskytnout dobré a kvalitní rady.

 

Zdroj: Jonáš, Josef. Příprava na rodičovství z pohledu detoxikace. Joalis info: Bulletin informační a celostní medicíny. 2014, č. 2.

Kontakt